Outdoor4Disabled

BESTUUR  STICHTING  OUTDOOR4DISABLED

E-mail : penningmeester@outdoor4disabled.nl
Telefoon :   06-53 117 919

Voorwaarden

Onze (niet zo) kleine lettertjes..

Artikel 1 – Definities

 • Activiteit – een door de stichting uit te voeren diensten, zoals bijvoorbeeld een rit met de Strandrups, of een vaart door de bollenvelden.
 • Gast/gasten – iedere persoon die deelneemt aan een van de activiteiten van de stichting.
 • Handbagage – persoonlijke spullen die de gast als gemakkelijk mee te voeren zaken op of bij zich heeft.
 • Stichting – de stichting Outdoor4Disabled, KvK nummer 28110581.

Artikel 2 – Context en intenties

 1. De Stichting Outdoor4Disabled is een zogenaamde ‘goede-doelen’-stichting. Met haar activiteiten streeft de stichting een doelstelling van algemeen belang na als genoemd in art 4.1. Er is geen commercieel oogmerk mee gemoeid. Contacten tussen de stichting en haar gasten geschieden in het kader van ‘goed vertrouwen’ en ‘onderlinge samenwerking’. Dat geldt zowel onder normale omstandigheden als in geval van afwijkingen daarvan.
  Bij afwijkingen van de normale omstandigheden zal altijd in eerste instantie overleg zijn tussen partijen om de ontstane situatie te beoordelen naar de geest van de relatie en de activiteiten, en gezamenlijk te zoeken naar een uitkomst. Daarbij staan ‘redelijkheid’ en ‘gezond verstand’ voorop.
 2. In aanvulling op deze praktijk, beogen deze algemene voorwaarden de contacten tussen de stichting en haar gasten op genoemde onderwerpen nader te reguleren, zonder daarbij volledig-heid na te streven.

Artikel 3 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten en overeengekomen activiteiten tussen de Stichting Outdoor4Disabled en haar gasten. De stichting publiceert deze voorwaarden op haar website.
 2. Met deelname aan activiteiten van de stichting geeft de gast aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 3. Eventuele inkoop? of andere voorwaarden van gasten zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Stichting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De stichting behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 5. Als onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaar-den, of als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan zullen partijen met elkaar overleggen en deze situatie beoordelen naar doel en strekking van deze voorwaarden.
 6. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 7. Alle geschillen tussen de Stichting en haar gasten die mochten ontstaan naar aanleiding van de contacten, activiteiten en/of deze voorwaarden zullen in eerste instantie onderling worden besproken als beschreven in deze voorwaarden. Zonodig kan een mediator worden aangezocht. In geval dit niet leidt tot een uitkomst, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 4 – Uitvoering

 1. De Stichting verzorgt activiteiten die mensen met een functiebeperking de mogelijkheid bieden zo normaal mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij.
 2. De stichting hanteert hiertoe een website, www.strandrupsnoordwijk.nl. De Stichting besteedt de nodige zorg en aandacht om alle informatie op deze site zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Desalniettemin is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of gedateerd is. De Stichting kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Zij kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.
 3. Gasten kunnen zich aanmelden voor een of meerdere activiteiten via de website van de Stichting. De inschrijvingsprocedure als beschreven op de website is daarbij van toepassing.
 4. Gasten ontvangen een schriftelijke bevestiging van hun boeking /betaling en tonen deze bij aanvang van de activiteit aan de vrijwilliger van de stichting.
 5. De boeking is gebaseerd op door gasten verstrekte informatie, waarbij de Stichting mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. Als de gast inschrijft via de website, levert hij/zij op vrijwil-lige basisgegevens aan over de zichzelf en/of andere gasten. De gast bevestigt hiermee dat hij/zij akkoord gaat dat deze gegevens door de stichting worden gebruikt om de activiteit uit te voeren, als bedoeld in de privacywetgeving.
 6. De Stichting zal de activiteit naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, en daarbij zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van gasten.
 7. Het is gasten uitsluitend toegestaan handbagage mee te nemen tijdens een activiteit. De hand-bagage mag geen zitplaats innemen en geen hinder veroorzaken.
 8. Tijdens de activiteit verloren of achtergelaten voorwerpen dienen bij de vrijwilligers van de stichting te worden ingeleverd.

Artikel 5 – Kosten en betaling

 1. Gasten doen een donatie aan de Stichting waarvan de hoogte vooraf is overeengekomen bij de boeking/inschrijving
 2. Gasten betalen direct bij hun boeking via de website. In uitzonderingsgevallen kan in overleg met de vrijwilligers van de stichting (1) ter plekke worden betaald via een pin-apparaat;
  (2) een factuur worden gestuurd door de Stichting, die gasten binnen 10 dagen over dienen te maken op bankrekening NL13 RABO 0346 409 713 van de Stichting.
 3. Heeft een gast bezwaar tegen een factuur dan geeft hij/zij dit binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur te kennen en overleggen partijen.
 4. De Stichting Outdoor4Disabled is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij berekenen derhalve geen BTW.

Artikel 6 – Overmacht en annulering

 1. Van overmacht aan de zijde van de gast is onder meer sprake in geval van onvoorziene verhindering door ziekte of geen beschikbaarheid van begeleiders.
  Van overmacht bij de Stichting is onder meer sprake in geval van slecht weer, technische problemen aan het voertuig, geen beschikbaarheid van vrijwilligers, buitengewone drukte op het strand of andere redenen waardoor geen veilige activiteit mogelijk is.
 2. In geval de geboekte activiteit wordt geannuleerd wegens overmacht, overleggen partijen en wordt een nieuwe datum voor de activiteit bepaald.
 3. Als een geboekte activiteit door de klant wordt geannuleerd om andere reden dan overmacht, blijft betaling van de donatie verschuldigd.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Op de Stichting rust tijdens de activiteit, incl. in- en uitstappen geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens gasten en/of derden. Dit geldt ook voor schade ten gevolge van verlies van of schade aan mobiliteitshulpmiddelen of andere speciale hulpmiddelen van de gast, tenzij de schade aantoonbaar te wijten was aan schuld of nalatigheid van de stichting of haar vrijwilligers.
 2. Onverminderd het voorgaande is de stichting jegens gasten nimmer aansprakelijk voor schade die het bedrag van 75 % van de reserveringswaarde overschrijdt.
 3. De gast en zijn/haar begeleiders zijn aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de stichting, en voor schade aan de zich daarin bevindende personen en hun zaken, indien de schade in ontstaan door schuld of nalatigheid van de betreffende gast en/of zijn/haar begeleiders.

© 2022 All Rights Reserved | Strandrups Noordwijk